Pimpley Saudagar, Pune

Sri Tara Ma Mission-Pune Centre
Address
:
PWD Quarters 13/1, Ayyappa Mandir Road Pimpri, Pune – 411017

Tel
:
Ph: Shri Raj Pherwani : 91-098221-10245
Dr. Rahul Pherwani : 91-098220-73008